Gebruiksvoorwaarden United Wardrobe

Versie: Juli 2020

Hieronder treft u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van United Wardrobe aan (de "Gebruiksvoorwaarden"). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de website op www.unitedwardrobe.com en de United Wardrobe app (hierna tezamen: het "Platform"). United Wardrobe biedt haar diensten aan onder de voorwaarde dat je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert.

Artikel 1 - Definities

 • United Wardrobe: Vinted B.V., KvK 64193632 Vestigingsnummer 000028321987, Vinkenburgstraat 2a, 3512 AB, Utrecht. United Wardrobe wordt in deze Gebruiksvoorwaarden ook aangeduid met 'we' en 'ons'.
 • Platform: de website op www.unitedwardrobe.com en ieder bijbehorend sub-domein, en/of de United Wardrobe app.
 • Gebruiker: iedere gebruiker van het Platform. De Gebruiker kan een Verkoper en/of Koper zijn. Waar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt gesproken van 'zijn', wordt tevens 'haar' bedoeld.
 • Verkoper: iedere natuurlijke persoon die via zijn Account Artikelen aanbiedt en verkoopt op het Platform.
 • Koper: iedere natuurlijke persoon die via zijn Account Artikelen via het Platform aanschaft.
 • Account: het account dat de Gebruiker op het Platform heeft aangemaakt, dat persoonlijk is voor de Gebruiker via zijn inloggegevens.
 • Artikelen: alle tweedehands producten waarvan United Wardrobe kenbaar heeft gemaakt dat deze mogen worden aangeboden op het Platform.
 • Stripe: Stripe Payments Europe Ltd, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin, Ierland en haar groepsvennootschappen.
 • Verkoop Service Levels: de eisen die in deze Gebruiksvoorwaarden (in artikel 4.4) aan Verkopers worden gesteld, zoals de snelheid waarmee Artikelen worden verzonden en er wordt gereageerd op vragen.
 • Verkoopprijs: de verkoopprijs van Artikelen, inclusief BTW en alle eventuele andere kosten of heffingen, maar exclusief verzendkosten en administratiekosten die bij de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 2 - Account

 1. Om het Platform te gebruiken moet de Gebruiker een Account aanmaken. Gebruiker kan zich registreren via e-mail, een Facebook-account, een Google-account of Apple login. Als Gebruiker zich registreert met zijn Facebook-, Google- of Apple-account, kan Gebruiker daarna ook met het wachtwoord van dit account inloggen. Als Gebruiker zich registreert met zijn e-mailadres, zal Gebruiker daarbij een wachtwoord moeten kiezen. Het e-mailadres en het gekozen wachtwoord vormen samen de "Inloggegevens".
 2. Gebruiker mag zijn Account niet laten gebruiken door een derde. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Inloggegevens en het gebruik van zijn Account.
 3. Elke Gebruiker mag één (1) Account aanmaken op het Platform. Als het Account, om welke reden dan ook, is geblokkeerd of verwijderd, is de Gebruiker niet langer gerechtigd om het Platform te gebruiken.
 4. United Wardrobe is te allen tijde gerechtigd om het Account van een Gebruiker op te schorten, te blokkeren of te verwijderen, bijvoorbeeld in geval van strijd met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, fraude, verstoring van de goede werking van het Platform of als het Account naar oordeel van United Wardrobe schadelijk kan zijn voor de goede naam van United Wardrobe of derden. United Wardrobe heeft bovendien het recht om een Account te weigeren of te blokkeren, indien het Account is gekoppeld aan een bankrekeningnummer dat gekoppeld is aan een reeds geblokkeerd Account. Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door United Wardrobe in verband met de opschorting, blokkering of verwijdering van het Account door United Wardrobe en Gebruiker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 5. Gebruiker gaat ermee akkoord enkel juiste en complete informatie te verschaffen bij het aanmaken van een Account op het Platform. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op zijn Account.
 6. Gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met de richtlijnen en instructies van United Wardrobe terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 7. United Wardrobe is te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Account op het Platform niet langer ter beschikking te stellen, om geen Account te verlenen of om aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account

Artikel 3 - Koopovereenkomst

 1. Als een Gebruiker van het Platform overgaat tot de aanschaf van een op het Platform aangeboden Artikel of als de Verkoper een door Koper uitgebracht bod accepteert, komt een koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper (de "Koopovereenkomst").
 2. United Wardrobe is en wordt geen partij bij de Koopovereenkomst. Als Koper en Verkoper een geschil hebben over al dan niet verzonden of geretourneerde Artikelen, dienen Koper en Verkoper dit onderling op te lossen. Als Koper en Verkoper gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kan United Wardrobe hierbij, geheel onverplicht, bemiddelen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door Verkoper respectievelijk Koper zal hierin leidend zijn. Verkoper en Koper vrijwaren United Wardrobe voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.
 3. Verkoper en Koper zijn beiden voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het aangaan van de Koopovereenkomst. Verkoper en Koper vrijwaren United Wardrobe van enige claim en/of aansprakelijkheid die volgt uit het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De Koopovereenkomst behelst de (ver)koop van de Artikelen en eveneens de zogenaamde "Aftersales". Deze Aftersales bestaan uit contact tussen Koper en Verkoper, afwikkeling van retourzendingen en garantie. De Aftersales komen voor rekening en risico van Verkoper, tenzij deze Gebruiksvoorwaarden anders bepalen. Koper erkent dat United Wardrobe op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het nakomen van de afspraken tussen Koper en Verkoper en de kwaliteit van de Artikelen.
 5. United Wardrobe stuurt Koper, nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, een bevestiging per e-mail. Daarnaast wordt er een chat tussen Koper en Verkoper geopend via de chatapplicatie op het Platform, waar Koper en Verkoper kunnen communiceren over de koop.
 6. Koper en Verkoper zijn verplicht de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4 – Garanties en verplichtingen Verkoper

 1. Verkoper garandeert:

  1. Enkel te handelen als particulier en het Platform niet voor professionele doeleinden te gebruiken;
  2. Dat de door haar aangeboden Artikelen tweedehands artikelen zijn;
  3. Dat de aangeboden Artikelen eigendom van Verkoper zijn en dat Verkoper bevoegd is om deze Artikelen ter verkoop aan te bieden en te vervreemden;
  4. Dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  5. Dat de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen, tenzij dit wordt vermeld;
  6. Dat de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product)informatie geen inbreuk maakt op enige rechten van United Wardrobe of derden.

  Verkoper vrijwaart United Wardrobe tegen alle schade van claims tegen United Wardrobe als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit Artikel.

 2. Het is Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen, dan wel anderszins commerciële uitingen bij Koper te bezorgen.

 3. Om als Verkoper te kunnen handelen dient Verkoper te beschikken over een Nederlandse, Belgische, Franse of Duitse betaalrekening en postadres.

 4. Verkoper houdt zich aan volgende de door United Wardrobe opgestelde Service Levels:
  a. Verkoper zal uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de bevestiging van de bestelling het Artikel verzenden. Verzending dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6 van de Gebruiksvoorwaarden. Verzending na vijf (5) werkdagen is uitsluitend toegestaan als dit binnen vijf (5) werkdagen na de bevestiging van de bestelling via de chat met Koper is overeengekomen en uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na de bevestiging van de bestelling geschiedt;
  b. Verkoper zal binnen vierentwintig (24) uur vragen van Koper beantwoorden.

Als Verkoper zich niet aan de Service Levels houdt, kan United Wardrobe zijn Account blokkeren.

 1. United Wardrobe is als enige gerechtigd te bepalen welke product(sub)categorieën op het Platform mogen worden aangeboden. United Wardrobe is bovendien gerechtigd om product(sub)categorieën op het Platform te wijzigen of te verwijderen, zonder dat Gebruiker enig recht geldend kan maken op United Wardrobe als gevolg daarvan. Verkoper kan enkel Artikelen aanbieden waarvan United Wardrobe kenbaar heeft gemaakt dat deze mogen worden aangeboden op het Platform.

 2. United Wardrobe is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het Artikel niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen, indien dit naar oordeel van United Wardrobe niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is of naar oordeel van United Wardrobe schadelijk kan zijn voor de goede naam van United Wardrobe, het Platform of derden.

 3. Wanneer Verkoper kiest om biedingen toe te staan, gelden de voorwaarden die daarbij zijn vermeld, of de voorwaarden die in de FAQ op het Platform staan onder 'bieden'.

 4. Verkoper is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.

Artikel 5 – Vergoeding voor bemiddeling door United Wardrobe

 1. United Wardrobe brengt als vergoeding voor haar bemiddeling een commissie over de Verkoopprijs in rekening aan de Verkoper (de "Servicekosten"). Deze commissie bedraagt standaard 10% van de Verkoopprijs. United Wardrobe kan deze commissie aanpassen, bijvoorbeeld in verband met een specifieke campagne.
 2. Koper is administratiekosten verschuldigd voor het gebruik van het Platform (de "Administratiekosten"). Deze administratiekosten worden bovenop de Verkoopprijs aan Koper in rekening gebracht en komen ten goede aan United Wardrobe. De administratiekosten staan altijd duidelijk vermeld in het bestelproces dat Koper doorloopt. United Wardrobe kan deze kosten aanpassen, bijvoorbeeld in verband met een specifieke campagne.
 3. De Servicekosten en de Administratiekosten komen toe aan United Wardrobe, nadat de order is afgerond en alle betalingen daaromtrent zijn verricht.
 4. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, geef je United Wardrobe toestemming voor de in dit artikel toegelichte bemiddeling (voor zowel Koper als Verkoper).

Artikel 6 - Bestelling en verzending

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij United Wardrobe een bestelling plaatsen voor een door Verkoper aangeboden Artikel, door middel van directe aanschaf of doordat het bod van Koper is geaccepteerd door Verkoper. De bestelling zal worden verwerkt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de instructies van United Wardrobe.
 2. Verkoper zal zijn aan het Account gekoppelde e-mailadres zorgvuldig in de gaten houden, zodat hij tijdig kennis kan nemen van de informatie die United Wardrobe heeft toegezonden in verband met de bestelling.
 3. Verkoper zal conform de Service Levels het Artikel binnen vijf (5) werkdagen na bevestiging van de bestelling verzenden of via de chatapplicatie met Koper een alternatieve verzendtermijn afstemmen, die niet langer mag zijn dan veertien (14) dagen.
 4. Verkoper zal bij de verzending gebruik maken van de verzendmethode zoals gekozen door de Koper. Verkoper kiest bij het aanbieden van de Artikelen tussen de volgende opties:
  1. Geïntegreerde verzending: als Verkoper voor geïntegreerde verzending kiest ontvangt Verkoper, indien een Artikel wordt besteld, van United Wardrobe een verzendlabel van het koeriersbedrijf dat de Verzendmethode verzorgt die door Koper is geselecteerd. United Wardrobe verzorgt dit verzendlabel voor Verkoper en ontvangt tevens de betreffende track-and-trace code. Verkoper is verplicht gebruik te maken van dit verzendlabel en de bijbehorende verzendinstructies. Het risico voor de verzending ligt in dit geval bij Koper. Wanneer Verkoper het Artikel niet met het geleverde verzendlabel en bijbehorende verzendinstructies verzendt, ligt het risico van deze verzending bij Verkoper.
  2. Niet-geïntegreerde verzending: als Verkoper voor niet-geïntegreerde kiest draagt Verkoper zelf zorg voor het verzenden van de bestelling via (het koeriersbedrijf dat) de Verzendmethode (verzorgt) die Koper heeft geselecteerd. Verkoper draagt derhalve zelf zorg voor het benodigde verzendlabel (of enige andere vorm van frankering). Het risico voor de verzending ligt in dit geval bij Verkoper, indien hij geen gebruik maakt van verzending via track-and-trace.
 5. Bij het plaatsen van een Artikel op het Platform geeft Verkoper aan hoe groot het pakket zal zijn en kiest hierbij het aantal postzegels, een klein pakket of een groot pakket. Op grond van deze informatie en de bijbehorende tarieven van de beschikbare koeriersbedrijven, kiest Koper uit de volgende "Verzendmethoden":
  1. Thuisbezorging: als Koper hiervoor kiest, zal de bestelling naar het opgegeven adres van Koper verzonden worden. Hiertoe ontvangt Verkoper het opgegeven adres van Koper.
  2. Pick-up point: als Koper hiervoor kiest, zal de bestelling naar het door Koper gekozen afhaalpunt worden verzonden. Hiertoe ontvangt Verkoper de gegevens van het afhaalpunt.
  3. Pick-up from home: als Koper hiervoor kiest, zal Koper de bestelling ophalen. Koper en Verkoper worden via de chatapplicatie in staat gesteld het gewenste ontmoetingspunt overeen te komen.
 6. Verkoper draagt zorg voor een goede verpakking van het pakket en een duidelijke vermelding van het verzendadres, zoals vermeld op de pakbon. Daarnaast zal Verkoper het retouradres duidelijk vermelden, voor het geval bezorging niet mogelijk blijkt of als Koper het pakket wil retourneren.
 7. Als Koper een bod doet op een Artikel, dan is dit bod bindend. Als het bod door Verkoper wordt geaccepteerd is Koper gehouden om de geboden prijs te betalen. United Wardrobe is gerechtigd om nadere regels te stellen voor het plaatsen van een bod.
 8. Als het bod van Koper is geaccepteerd, dient Koper binnen achtenveertig (48) uur de betaling van de geboden prijs af te ronden. Als Koper de betaling niet binnen deze termijn afrondt, mag Verkoper de koop ongedaan maken zonder verdere opgave van reden.
 9. De eigendom van geleverde Artikelen gaat over van Verkoper op Koper op het moment dat:
  • Koper de koopprijs van de Artikelen heeft betaald; en
  • Koper het Artikel heeft ontvangen; en
  • Ofwel heeft aangegeven het ontvangen Artikel te willen houden (via de "Goedkeuren"-button), ofwel niet binnen de gestelde termijn een retourverzoek heeft ingediend.
 10. Indien een order na dertig (30) dagen nog niet is afgerond, zal United Wardrobe actief op zoek gaan naar de eindstatus van de order op basis van tracking data en interactie data tussen Koper en Verkoper:
  a. Als de order nog niet gemarkeerd is als 'verzonden', wordt de order geannuleerd;
  b. Als de order wel gemarkeerd is als 'verzonden' maar er is geen eindstatus zichtbaar, zal United Wardrobe één van de volgende acties ondernemen:
  i. De order afronden;
  ii. De order annuleren;
  iii. Bemiddelen tussen Koper en Verkoper teneinde tot een oplossing te komen.

Artikel 7 – Retourneren en annuleren

 1. Indien Koper is overgaan tot aanschaf van een Artikel hebben zowel Koper als Verkoper, tot het moment dat het Artikel wordt verzonden, de mogelijkheid om een annuleringsverzoek in te dienen via de "Order annuleren"-button.
 2. Indien Verkoper het Artikel heeft verzonden en Koper het Artikel na zeven (7) dagen nog niet heeft ontvangen, heeft Koper de mogelijkheid om een annuleringsverzoek in te dienen, eveneens via de "Order annuleren"-button.
 3. Het annuleringsverzoek zoals bedoeld in voorgaande artikelen zal in eerste instantie beoordeeld worden door Verkoper (indien Koper het verzoek indient) of Koper (indien Verkoper het verzoek indient). Koper en Verkoper kunnen via de chat-applicatie, zoals omschreven in artikel 10, met elkaar communiceren over de reden van het annuleringsverzoek. Als (Ver)koper het annuleringsverzoek niet binnen drie (3) dagen goed- of afkeurt, wordt het verzoek automatisch goedgekeurd. Indien het annuleringsverzoek wordt afgewezen, wordt dit verzoek automatisch doorgestuurd naar United Wardrobe. United Wardrobe kan in dit geval een bindend besluit over het annuleringsverzoek nemen. Verkoper en Koper vrijwaren United Wardrobe voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van deze beslissing.
 4. Indien Koper een Artikel ontvangt dat niet conform de advertentie van Verkoper is, heeft Koper tot vier (4) dagen na ontvangst het recht om een retourverzoek in te dienen via de "Retour"-button. Een Artikel is niet conform de advertentie indien het Artikel significante en onvermelde beschadigingen of gebreken heeft, er een andere maat in het label staat dan in de advertentie of als het Artikel anderszins significant afwijkt van de foto's en omschrijving van de advertentie.
 5. Het retourverzoek zal in eerste instantie door Verkoper beoordeeld worden. Als Verkoper het retourverzoek niet binnen drie (3) dagen goed- of afkeurt, wordt het verzoek automatisch goedgekeurd. Indien Verkoper het retourverzoek afwijst en Koper het Artikel alsnog wil retourneren, wordt dit verzoek automatisch doorgestuurd naar United Wardrobe. United Wardrobe zal in dit geval een bindend besluit over het retourverzoek nemen. Verkoper en Koper vrijwaren United Wardrobe voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van deze beslissing.
 6. Indien het retourverzoek wordt goedgekeurd door Verkoper of United Wardrobe, dient Koper het te retourneren Artikel binnen vijf (5) dagen na acceptatie van het retourverzoek aan Verkoper te verzenden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Koper.
 7. Het door Koper betaalde aankoopbedrag en de verzendkosten worden zo spoedig mogelijk na de retourzending door Stripe terugbetaald, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangstbevestiging van het Artikel door Verkoper. De door Koper betaalde administratiekosten worden niet terugbetaald.
 8. Indien Koper een retourverzoek indient, is Koper zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijsmateriaal (foto's en tekst) om aan te tonen dat het Artikel niet conform de advertentie is zoals bedoel in artikel 8.4.

Artikel 8 - Betalingen

 1. Betalingen via het Platform worden afgehandeld door Stripe. Stripe heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. waarmee Stripe betaaldiensten mag verlenen en voldoet aan de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. United Wardrobe heeft op geen enkel moment de door Koper of Verkoper verschuldigde geldbedragen in haar bezit.

 2. Op alle betalingen via het Platform zijn de Stripe Connected Account Agreement en de Stripe Services Agreement van toepassing, zoals die van tijd tot tijd door Stripe kunnen worden gewijzigd. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via: stripe.com/en-nl/connect-account/legal en stripe.com/en-nl/legal.

 3. Om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zal Stripe bepaalde informatie opvragen van de Verkoper om zijn of haar identiteit te controleren. Stripe kan in een later stadium om aanvullende informatie vragen. Deze aanvullende informatie kan bestaan uit documenten, zoals een identiteitsbewijs of een bewijs van adres. United Wardrobe is niet betrokken bij dit onderzoek en de door Stripe verkregen informatie wordt niet gedeeld met United Wardrobe. Stripe kan eventuele gelden pas uitbetalen aan de Verkoper, zodra de gevraagde informatie door de Verkoper is geleverd bij Stripe.

 4. Als de bestelling door Koper is goedgekeurd, zal de Verkoopprijs minus de Servicekosten binnen vierentwintig (24) uur aan de Verkoper worden uitbetaald. Indien de Koper de aankoop niet goedkeurt, zal Verkoper binnen de volgende termijn worden uitbetaald:
  a. Indien de Koper binnen vier (4) dagen nadat Koper de ontvangst van de bestelling op het Platform heeft bevestigd geen klachten kenbaar heeft gemaakt of een retourverzoek heeft ingediend, wordt de betaling in gang gezet. Verkoper zal binnen vierentwintig (24) uur na het verstrijken van deze vier (4) dagen worden uitbetaald.
  b. In het geval van Geïntegreerde Verzending: Indien binnen vier (4) dagen nadat United Wardrobe aan de hand van de track-and-trace code heeft geverifieerd dat de bestelling door Koper is ontvangen en Koper in deze periode geen klachten kenbaar heeft gemaakt of een retourverzoek heeft ingediend, wordt de betaling in gang gezet. Verkoper zal binnen vierentwintig (24) uur na het verstrijken van deze vier (4) dagen termijn worden uitbetaald.
  c. In het geval van Niet-Geïntegreerde Verzending: Veertien (14) dagen na verzending door Verkoper, mits Koper geen klachten kenbaar heeft gemaakt over de verzending of een retourverzoek heeft ingediend, wordt de betaling in gang gezet. Verkoper zal dan binnen vierentwintig (24) uur na het vestrijken van deze veertien (14) dagen termijn worden uitbetaald.

  United Wardrobe is niet verantwoordelijk voor uitbetaling binnen bovengenoemde termijnen aan Verkoper en is niet betrokken bij de afhandeling van de betalingen. United Wardrobe zal Stripe steeds informeren over de goedkeuring dan wel ontvangst van de bestelling door Koper. Indien daar volgens United Wardrobe reden toe is, zal United Wardrobe Stripe opdragen de uitbetaling aan Verkoper op te schorten of te annuleren.

 5. Door acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden geeft de Verkoper de opdracht aan Stripe om de Servicekosten in mindering te brengen op de te ontvangen Verkoopprijs en deze Servicekosten aan United Wardrobe over te maken.

 6. Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door Koper aan hem gedane betalingen te accepteren. Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan Koper restitueren en Koper erop wijzen dat betaling uitsluitend via het Platform kan plaatsvinden.

 7. Als de Koopovereenkomst op verzoek van Koper of Verkoper wordt ontbonden, dan zal Stripe het door de Koper betaalde aankoopbedrag en de verzendkosten binnen vierentwintig (24) uur (nadat Stripe van het verzoek tot ontbinding op de hoogte is gebracht door United Wardrobe) aan Koper retourneren. De door Koper betaalde Administratiekosten worden enkel aan Koper geretourneerd, indien de gehele order wordt ontbonden. United Wardrobe is niet gehouden enig bedrag aan Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die wordt ontbonden.

 8. Orders die geplaatst zijn voor 26 juli 2020 en welke vervolgens geannuleerd of geretourneerd zijn, zullen tot maximaal één (1) jaar na aanmaakdatum van de order in de systemen van United Wardrobe blijven staan en worden afgehandeld door United Wardrobe zonder betrokkenheid van Stripe. In deze periode zal United Wardrobe middels mails en pushnotificaties proberen het IBAN van de Koper te achterhalen zodat restitutie van de betaalde gelden kan plaatsvinden. Indien Koper ondanks de verschillende herinneringsverzoeken van United Wardrobe niet binnen één (1) jaar haar IBAN beschikbaar stelt, zal United Wardrobe de order afronden en kan de Koper het door betaalde bedrag niet langer terugvorderen.

Artikel 9 - Privacy

 1. United Wardrobe verwerkt de persoonsgegevens van haar Gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Voor meer informatie, zie onze privacy policy en ons cookiestatement.
 2. United Wardrobe verstrekt aan Verkoper alleen de persoonsgegevens van Koper die noodzakelijk zijn voor Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst ("Klantgegevens"). United Wardrobe kan de juistheid van de (door Koper aangeleverde) persoonsgegevens niet garanderen.
 3. Verkoper garandeert dat hij Kopers enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen die daaruit voortvloeien en dat hij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren, gebruiken of aan derden zal verstrekken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Verkoper aansprakelijk voor alle door United Wardrobe en Koper geleden schade.
 4. Verkoper zal de Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de privacy policy van United Wardrobe.

Artikel 10 - Chatcommunicatie tussen Verkoper en Koper

 1. United Wardrobe heeft ten behoeve van de communicatie tussen Verkoper en Koper een chat-applicatie ontwikkeld, waar Verkoper en Koper met elkaar in contact kunnen komen. De chat-applicatie wordt opengesteld op het moment dat de bestelling door Koper is bevestigd.
 2. Alle communicatie die via deze chat-applicatie verloopt wordt door United Wardrobe op haar servers opgeslagen. United Wardrobe zal deze communicatie niet actief monitoren, maar kan wel automatische filters installeren om onrechtmatige inhoud en problemen te detecteren. United Wardrobe zal de communicatie pas inzien, op het moment dat een Gebruiker een specifieke klacht indient of als het automatische filter onrechtmatige inhoud of een probleem detecteert.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. United Wardrobe is de exclusieve eigenaar van alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (de "Intellectuele Eigendomsrechten") ten aanzien van het Platform en de onderliggende code.
 2. Gebruikers verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van het Platform in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Gebruiker garandeert de exclusieve eigenaar te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de informatie die Gebruiker op het Platform deelt, zoals (maar niet beperkt tot) foto's en omschrijvingen van Artikelen.
 4. United Wardrobe verkrijgt een niet-exclusieve licentie van Gebruiker om alle door Gebruiker aan United Wardrobe verstrekte materialen te gebruiken. United Wardrobe mag deze informatie ook gebruiken in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om deze licentie aan United Wardrobe te verstrekken, zonder inbreuk te maken op de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden.
 5. Gebruiker zal in geen geval een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element United Wardrobe en/of 'UW' of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van United Wardrobe logo's door Gebruiker dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van United Wardrobe.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Platform.
 2. Gebruiker vrijwaart United Wardrobe volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Gebruiksvoorwaarden en de Koopovereenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving volledig na te leven en vrijwaart United Wardrobe voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van United Wardrobe, is United Wardrobe op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van Gebruiker in verband met het gebruik van het Platform, het Account, de door Gebruiker gedeelde informatie op het Platform en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen en onrechtmatige informatie op het Platform. United Wardrobe staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker.
 5. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van United Wardrobe verder uitsluiten dan wettelijk is toegestaan. Als United Wardrobe, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker beperkt zijn tot concreet aantoonbare schade ten hoogte van maximaal het totaalbedrag van de Servicekosten en administratiekosten die United Wardrobe bij de desbetreffende Gebruiker in rekening heeft gebracht voor al zijn aan- en verkopen.

Artikel 13 - Diversen

 1. Gebruikers zullen zich nooit voordoen als een agent of vertegenwoordiger van United Wardrobe en zullen in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens United Wardrobe. Gebruiker vrijwaart United Wardrobe volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. United Wardrobe is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief bijlage(n) te veranderen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op het Platform zijn geplaatst. Wij zullen hiervan melding maken als Gebruiker het Platform opent. Indien Gebruiker daarna gebruik blijft maken van zijn Account, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Als Gebruiker de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan Gebruiker zijn Account verwijderen.
 3. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.