Algemene voorwaarden kopen bij verkopers

  Versie van 22 november 2016

  Artikel 1 - Definities.

  • Omgeving: Unitedwardrobe.com, en iedere andere door United Wardrobe aangewezen applicatie.
  • Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
  • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
  • Verkoper(s): een derde partij, zijnde een natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
  • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
  • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Verkoper via het Platform.

  Artikel 2 – United Wardrobe

  United Wardrobe: United Wardrobe B.V., KvK 64193632 Vestigingsnummer 000028321987, Vinkenburgstraat 2a, 3512 AB,Utrecht

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij de Verkoper via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van United Wardrobe te raadplegen, zie o.a (https://unitedwardrobe.com).
  2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij verkopers.
  3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij verkopers kan slechts met instemming van betrokken partijen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  4. Deze Voorwaarden kopen bij verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
  5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden United Wardrobe kopen bij verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van United Wardrobe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door United Wardrobe ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s).
  6. United Wardrobe heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

  Artikel 4 - Klantaccount

  1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
   1. de Klant dient een klantaccount bij United Wardrobe te hebben;
   2. de Klant is per e-mail bereikbaar.
  2. United Wardrobe is gerechtigd om bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar afwijkende voorwaarden aan te verbinden.
  3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. United Wardrobe raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
  4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
  5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

  Artikel 5 - Koop

  • De Klant erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat United Wardrobe geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Klant over gaat tot aanschaf van het door Verkoper aangeboden product.
  • Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkoper, dient de Klant zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat United Wardrobe op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product. United Wardrobe staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper of de Klant.
  • Ingeval van een dispuut tussen de Verkoper en de Klant over het al dan niet verzonden zijn, dan wel geretourneerd zijn van producten, dienen de Verkoper en de Klant eerst te pogen dit onderling op te lossen. Indien Verkoper en de Klant niet tot een oplossing komen, zal United Wardrobe zich inspannen om een oplossing te vinden tussen Koper en Verkoper. Verkoper is verplicht om medewerkering te verlenen aan een oplossing. Indien Koper en Verkoper niet tot een oplossing komen zal United Wardrobe desgevraagd een bindend besluit nemen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door de Verkoper respectievelijk de Klant zal hierin leidend zijn. Verkoper en de Klant vrijwaren United Wardrobe voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.

  Artikel 6 - Bestelling en levering

  1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij United Wardrobe een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.
  2. De Klant ontvangt van United Wardrobe een factuur en van Verkoper een pakbon.
  3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

  Artikel 7 - Vergoeding en betaling

  1. Indien Klant een tweedehands product bij een Verkoper koopt, dan is Klant een vergoeding aan transactiekosten verschuldigd ter hoogte van €1,99 (bij iDEAL of Bancontact betaling), € 2,49 (bij PayPal betaling) dan wel € 2,99 (bij creditcard betaling) verschuldigd voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt, welk bedrag door United Wardrobe bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht, en als zodanig onderdeel uitmaakt van de factuur, en ten goede komt aan United Wardrobe.
  2. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan United Wardrobe en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden via United Wardrobe.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. United Wardrobe is gerechtigd om de Klant vanaf die dag een vertragingsrente en/of administratiekosten in rekening te brengen, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van United Wardrobe om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
  4. Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan United Wardrobe verleend om in naam van United Wardrobe en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
  5. United Wardrobe zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

  Artikel 8 - Bepalingen geldend bij aanschaf bij Verkoper(s)

  1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht'). Dit mag enkel indien de foto('s) van de advertentie niet overeen komen met het ontvangen product, de maat die in het ontvangen product staat afwijkend is van de advertentie of het product significante beschadigingen heeft die niet gecommuniceerd zijn. Indien er een andere reden wordt opgegeven mag United Wardrobe beslissen of deze legitiem is of niet. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant United Wardrobe, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourfunctie bij Mijn Orders binnen de Omgeving. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij United Wardrobe, aan de desbetreffende Verkoper te retourneren.
  2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren.
  3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De door de Klant betaalde transactiekosten worden door United Wardrobe niet terug betaald. Het door de Klant reeds betaalde bedrag, zal (met uitzondering van de transactiekosten) door United Wardrobe zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.
  4. Na ontvangst en goedkeuring van het product door de Klant kan deze besluiten af te zien van zijn herroepingsrecht. Door als Klant aan te geven het product te willen houden wordt afgezien van het herroepingsrecht en wordt het aankoopbedrag beschikbaar gesteld aan de Verkoper. Hierdoor wordt elke vorm van restitutie aan de Klant uitgesloten.
  5. Indien een Verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal United Wardrobe de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door United Wardrobe ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

  Artikel 9 - Informatie en gebruik gegevens

  1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door United Wardrobe en/of de Verkoper aan Klant verzonden informatie.
  2. United Wardrobe is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
  3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens en emailadres aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling. Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling.

  Artikel 10 - Email communicatie tussen de Klant en de Verkoper

  1. United Wardrobe heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Verkoper) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Verkoper contact op te nemen onverlet.
  2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door United Wardrobe op haar servers opgeslagen en kan door United Wardrobe worden ingezien en gebruikt om:
   • de Klant en/of de Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
   • te beoordelen of de Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
   • procesverbeteringen te analyseren.
  3. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft United Wardrobe toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
  4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door United Wardrobe maximaal twee jaar worden bewaard.

  Artikel 11 - Diversen

  1. United Wardrobe is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via United Wardrobe artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van United Wardrobe.
  2. Wanneer door United Wardrobe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat United Wardrobe de Voorwaarden kopen bij verkopers op enig moment soepel toepast.
  3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden United Wardrobe kopen bij verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door United Wardrobe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
  4. United Wardrobe is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de United Wardrobe website niet langer ter beschikking te stellen.

  Artikel 12 - Toepasselijk recht

  Op de Voorwaarden kopen bij verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de United Wardrobe website en de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

  Reset filters
  Maat
  Schoenmaat
  Prijs
  Categorie

  Kleur
  Staat

  Geslacht
  Land

  Sorteren op

  Notificaties