Gebruikersvoorwaarden Particuliere Verkopen via United Wardrobe

  Versie van 22 november 2016

  Hieronder treft u de ‘gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via United Wardrobe’ aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als particuliere verkoper via United Wardrobe, geeft u aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

  Artikel 1 - Definities

  • United Wardrobe: United Wardrobe B.V., KvK 64193632 Vestigingsnummer 000028321987, Vinkenburgstraat 2a, 3512 AB, Utrecht
  • Omgeving: unitedwardrobe.com en iedere andere door United Wardrobe aangewezen applicatie.
  • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door United Wardrobe aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
  • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
  • Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via United Wardrobe, inclusief alle bijlagen.
  • Particuliere Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon die een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door United Wardrobe als verkoper is geaccepteerd.
  • Verkoopaccount: het door de Particulier Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
  • Artikelen: alle tweedehands producten waarvan United Wardrobe kenbaar heeft gemaakt dat deze door Particuliere Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
  • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
  • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Particuliere Verkoper via het Platform.
  • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door United Wardrobe te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die United Wardrobe ten behoeve van de Particuliere Verkopers ter beschikking stelt.
  • United Wardrobe Merken: de United Wardrobe woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
  • Vergoeding: de door United Wardrobe aan de Particuliere Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en een variabele component.
  • Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage, inclusief btw en exclusief de servicebijdrage.

  Artikel 2 - Verkoopaccount

  1. Iedere Particuliere Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
  2. Aanmelding als Particuliere Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen, waaronder ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk begrepen de Handleiding voor Particuliere Verkopers en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
  3. Om als Particuliere Verkoper te kunnen handelen dient de Particuliere Verkoper:
   1. te beschikken over een account bij United Wardrobe;
   2. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving;
   3. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
   4. te beschikken over een Nederlandse, Belgische of Franse betaalrekening;
   5. te beschikken over een Nederlands, Belgisch, Frans of Duits postadres.
  4. De Particuliere Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
  5. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om één (1) Verkoopaccount aan te maken, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Particuliere Verkoper.
  6. De Particuliere Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of Verkoopaccount. United Wardrobe is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten.
  7. Indien de Particuliere Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens United Wardrobe, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is United Wardrobe gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
  8. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Verkoopaccount.
  9. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.
  10. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

  Artikel 3 - Aanbod

  1. De Particuliere Verkoper kan enkel en alleen tweedehands Artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers.
  2. United Wardrobe is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is United Wardrobe gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op United Wardrobe als gevolg daarvan. United Wardrobe behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
  3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door United Wardrobe zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers, welke Handleiding, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door United Wardrobe van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
  4. Het staat United Wardrobe vrij om de Particuliere Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Particuliere Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van United Wardrobe. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is United Wardrobe gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
  5. United Wardrobe is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Particuliere Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van United Wardrobe niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van United Wardrobe schadelijk kan zijn voor de goede naam van United Wardrobe, het Platform of derden.

  Artikel 4. Bestelling en levering

  1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij United Wardrobe een bestelling plaatsen voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel.
  2. De Particuliere Verkoper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Particuliere Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door United Wardrobe aan de Particuliere Verkoper verzonden informatie.
  3. Een bestelling voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de ‘Handleiding voor Particuliere Verkopers’
  4. De Particuliere Verkoper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van de pakbon/factuur die daartoe door United Wardrobe digitaal aan de Particuliere Verkoper ter beschikking wordt gesteld. Deze pakbon geldt tevens als factuur voor de Klant. De Particuliere Verkoper zal deze pakbon uitprinten op blanco papier en hier geen wijzigingen in aanbrengen.
  5. De Particuliere Verkoper erkent dat via het Platform alleen bestellingen vanuit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland met een Nederlands, Belgisch, Frans of Duits bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.
  6. De Particuliere Verkoper wordt, indien er sprake is van een internationale verzending, gecompenseerd door middel van extra verzendkosten die voor Koper tijdens het bestelproces in rekening worden gebracht. De hoogte van de compensatie hangt af van het land van de Koper en het land van de Verkoper. De Particuliere Verkoper stemt ermee in dat deze compensatie pas wordt uitgekeerd nadat de retourtermijn is verlopen en de koop voltooid is.

  Artikel 5 - Klantrelatie

  1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Particuliere Verkoper en de Klant.
  2. De Particuliere Verkoper erkent dat United Wardrobe geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Particuliere Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen United Wardrobe en de Klant en zien op de door United Wardrobe te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. United Wardrobe is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.
  3. De Particuliere Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Particuliere Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot United Wardrobe. De Particuliere Verkoper zal United Wardrobe vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens United Wardrobe, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
  4. De Particuliere Verkoper erkent dat United Wardrobe zgn. ‘service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 1 hanteert en dat United Wardrobe zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Particuliere Verkoper niet aan deze service levels voldoet. United Wardrobe behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
  5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper. De Particuliere Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen twee (2) dagen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
  6. De Particuliere Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van United Wardrobe, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
  7. United Wardrobe stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde in de Handleiding voor Particuliere Verkopers. De Particuliere Verkoper machtigt United Wardrobe hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat United Wardrobe partij wordt bij de Koopovereenkomst.

  Artikel 6 - Betalingen

  1. De Particuliere Verkoper betaalt aan United Wardrobe per via het Platform verkocht Artikel, tenzij het desbetreffende Artikel binnen veertien (14) dagen door de Klant is geretourneerd als gevolg van de ontbinding van de Koopovereenkomst, een Vergoeding. Deze vergoeding betreft 10% van de totale verkoopsom. De Particuliere Verkoper erkent dat United Wardrobe gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Particuliere Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
  2. United Wardrobe zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan United Wardrobe betalen. United Wardrobe zal de betalingen van de Klanten incasseren. United Wardrobe behoudt zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Particuliere Verkoper verleent hierdoor aan United Wardrobe het onherroepelijk recht om in naam van United Wardrobe en met uitsluiting van de Particuliere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
  3. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Particuliere Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan United Wardrobe kan plaatsvinden. De Particuliere Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan United Wardrobe de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Particuliere Verkoper.
  4. De Particuliere Verkoper erkent dat de Klant voor ieder Artikel dat wordt verkocht een servicebijdrage verschuldigd is voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte van, welk bedrag door United Wardrobe bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht en ten goede komt aan United Wardrobe.
  5. Indien een Koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na aflevering van het desbetreffende Artikel wordt ontbonden, dan zal United Wardrobe de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Wordt een Koopovereenkomst na veertien (14) dagen ontbonden, dan dient Klant zich rechtstreeks tot de Particuliere Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. United Wardrobe is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. United Wardrobe is niet gehouden enig bedrag, aan de Particuliere Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die veertien (14) dagen na aflevering van het betreffende Artikel wordt ontbonden en United Wardrobe is gerechtigd de commissie te behouden.

  Artikel 7 - Diensten United Wardrobe

  1. De Particuliere Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door United Wardrobe onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de Particuliere Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van United Wardrobe of een Particuliere Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Particuliere Verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. United Wardrobe zal de Particuliere Verkoper, wanneer deze wordt geïnformeerd over een bestelling, informeren indien de desbetreffende bestelling niet wordt gedekt door de eventuele garantieregeling ('eigen risico'). Indien de Particuliere Verkoper de bestelling desalniettemin accepteert, accepteert de Particuliere Verkoper ook het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is United Wardrobe jegens de Particuliere Verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
  2. De door United Wardrobe ontvangen betalingen worden door United Wardrobe, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Particuliere Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. De door United Wardrobe ontvangen betalingen van de Klanten worden in beginsel door United Wardrobe circa eenentwintig (21) dagen vastgehouden. Uitbetaling van de ontvangen betalingen geschiedt door United Wardrobe in beginsel dagelijks, nadat voornoemde termijn is verlopen. United Wardrobe maakt voor deze betalingen een factuur op. Na afloop van de in dit artikellid genoemde reserveringstermijn van circa eenentwintig (21) dagen, wordt de desbetreffende van de Klant ontvangen betaling op het eerst volgende betaalmoment aan de Particuliere Verkoper overgemaakt.

  Artikel 8 - Privacy

  1. United Wardrobe verstrekt aan de Particuliere Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Particuliere Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: NAW gegevens).
  2. De Particuliere Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Particuliere Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Particuliere Verkoper aansprakelijk voor alle door United Wardrobe geleden schade.

  De Particuliere Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens). United Wardrobe staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

  Artikel 9 - Email communicatie tussen de Particuliere Verkoper en de Klant

  1. United Wardrobe heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Particuliere Verkoper en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.5) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Particuliere Verkoper als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Particuliere Verkoper contact op te nemen onverlet.
  2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door United Wardrobe op haar servers opgeslagen en kan door United Wardrobe worden ingezien en gebruikt om:
   • de Particuliere Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
   • te beoordelen of de Particuliere Verkoper aan het gestelde in bijlage 1 (SLA) en artikel 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet; en
   • procesverbeteringen te analyseren.
  3. De Particuliere Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft United Wardrobe toestemming om de communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
  4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door United Wardrobe maximaal twee jaar worden bewaard.

  Artikel 10 - Garanties en verplichtingen

  1. De Particuliere Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de Handleiding voor Particuliere Verkopers te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
  2. De Particuliere Verkoper garandeert dat:
   • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door United Wardrobe zijn opengesteld;
   • de door haar aangeboden Artikelen tweedehands artikelen zijn;
   • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
   • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
   • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
   • het handelen van de Particuliere Verkoper en/of Artikelen van de Particuliere Verkoper de reputatie en/of het imago van United Wardrobe of de Omgeving niet zullen schaden;
   • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden, de Handleiding voor Particuliere Verkopen, de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
   • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van United Wardrobe terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.
  3. De Particuliere Verkoper zal United Wardrobe vrijwaren tegen alle schade van claims tegen United Wardrobe als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
  4. Het is de Particuliere Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

  Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

  1. United Wardrobe verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Particuliere Verkoper te gebruiken zolang de Particuliere Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
  2. De Particuliere Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle United Wardrobe Merken en logo's eigendom zijn en blijven van United Wardrobe en op geen enkele wijze door de Particuliere Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van United Wardrobe mogen worden gebruikt. De Particuliere Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van United Wardrobe en derden volledig respecteren.
  3. De Particuliere Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element United Wardrobe en/of ‘UW’ of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van United Wardrobe logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van United Wardrobe.

  Artikel 12 - Beëindiging United Wardrobe Particuliere verkoperschap

  1. United Wardrobe is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Particuliere Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Particulier Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als United Wardrobe vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van United Wardrobe verstoort of naar oordeel van United Wardrobe schadelijk kan zijn voor de goede naam van United Wardrobe of derden.
  2. United Wardrobe is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

  Artikel 13 - Gevolgen beëindiging Particuliere Verkopersschap

  1. Indien het Particuliere Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
   1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
   2. is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de United Wardrobe Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
  2. De Particuliere Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door United Wardrobe in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkopersschap door United Wardrobe en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

  Artikel 14 - Aansprakelijkheid

  1. De Particuliere Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
  2. De Particuliere Verkoper vrijwaart United Wardrobe volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
  3. De Particuliere Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart United Wardrobe voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
  4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van United Wardrobe, is United Wardrobe op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Particuliere Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc. United Wardrobe staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Particuliere Verkoper of de Klant.
  5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat United Wardrobe in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar.

  Artikel 15 - Diversen

  1. De Particuliere Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van United Wardrobe en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens United Wardrobe. De Particuliere Verkoper vrijwaart United Wardrobe volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
  2. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij United Wardrobe hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  3. United Wardrobe is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor Particuliere Verkopers te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Particuliere Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor Particuliere Verkopers te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. In geval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers voor de Particuliere Verkoper niet acceptabel zijn, is de Particuliere Verkoper gerechtigd het Particuliere Verkopersschap te beëindigen.
  4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
  5. De Particuliere Verkoper stemt er mee in dat United Wardrobe haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij United Wardrobe bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

  Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

  Bijlage 1: servicelevels

  Particuliere Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Particuliere Verkoper aan Klanten wordt bepaald;

  • Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de bevestiging (betaling) van de bestelling het Artikel versturen;
  • Binnen 24 uur vragen van de Klant beantwoorden.
  Reset filters
  Maat
  Schoenmaat
  Prijs
  Categorie

  Kleur
  Staat

  Geslacht
  Land

  Sorteren op

  Notificaties